pro

பிற வினையூக்கிகள்

  • பிற வினையூக்கிகள்

    செயற்கை அம்மோனியா அலகு, ஹைட்ரஜன் உற்பத்தி அலகு, PE செயலாக்கத்தில் அசிட்டிலீன் ஹைட்ரஜனேற்றம் வினையூக்கி, புரோபேன் டீஹைட்ரஜனேஷன் வினையூக்கி மற்றும் பலவற்றில் பெட்ரோ கெமிக்கல் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு வேதியியல் செயலாக்கத்தில் பயன்படுத்தப்படும் தொடர் மற்றும் குழு வினையூக்கிகளையும் நாங்கள் வழங்குகிறோம்.